Personuppgiftspolicy

Residential IoT Services GmbH (nedan kallat ”vi” eller ”oss”) är glada att se att du går in på våra webbsidor och använder våra mobilappar (tillsammans även kallat ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Residential IoT Services GmbH respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och endast enligt gällande lagstiftning.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Residential IoT Services GmbH är ansvarigt för hanteringen av dina personuppgifter, med de undantag som finns angivna i detta dataskyddsmeddelande.

Våra kontaktuppgifter:

Residential IoT Services GmbH,

Steiermärker Str. 3-5

70469 Stuttgart

Tyskland

info@home-connect-plus.com

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefon, mejl, IP-adress)

Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, mejladresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Tillhandahållande av detta onlineutbud

Rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i överensstämmelse med gällande konkurrens- och dataskyddslagstiftning.

För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

Rättslig grund: Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud.

Egen marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätningar i den utsträckning det är tillåtet enligt lag alternativt baserat på samtycke

Rättslig grund: Samtycke/berättigat intresse från vår sida för att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i överensstämmelse med gällande konkurrens- och dataskyddslagstiftning.

Kundenkäter

Produkt- eller kundenkäter via mejl eller telefon, under förutsättning att du gett ditt uttryckliga samtycke (rättslig grund: samtycke).

Tävlingar

Genomförande av tävlingar enligt gällande tävlingsvillkor (rättslig grund: fullgörande av avtal).

Säljfrämjande rabatter

Genomförande av säljfrämjande rabatter enligt gällande rabattvillkor (rättslig grund: fullgörande av avtal).

Nyhetsbrev

Utskick av nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren via mejl (rättslig grund: samtycke).

Användarforum

Skapande och upprätthållande av ett användarforum för inloggade medlemmar för kundsupport (rättslig grund: fullgörande av avtal).

Bevakning och skyddande av våra intressen

Rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra rättigheter.

Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna under 30 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna (utan IP-adress eller med förkortad IP-adress) används även för analysändamål enligt förutsättningarna i avsnittet ”Marknadsföring och/eller marknadsundersökningar (inklusive webbanalys, exklusive kundenkäter)”.

I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namn på filer och information som öppnas
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om vilken webbläsare som används
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. Detaljerad information om de rättsliga grunderna och mottagare eller kategorier av mottagare hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund.

Dessutom kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi ger externa tjänsteleverantörer i uppdrag att hantera försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, programmering och datahosting. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

Överföring av information till mottagare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi kan även överföra dina personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer. I dessa fall säkerställer vi före överföringen att mottagaren antingen håller adekvat dataskyddsnivå eller så inhämtar vi ditt samtycke.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att göra detta.

Tid som uppgifterna sparas: lagringstid

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). Därefter raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att lagra dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

Tävlingar och säljfrämjande rabatter

Om du deltar i en tävling eller tar del av en säljfrämjande rabatt från oss så använder vi dina data för att meddela dig om vinster och för att marknadsföra våra produkter inom den ram som lagen tillåter resp. i den omfattning du har godkänt detta. Mer information om tävlingar eller säljfrämjande rabatter hittar du i respektive deltagarvillkor.

Användning av cookies

När vi tillhandahåller vårt onlineutbud kan vi komma att använda cookies och spårningsfunktioner. Cookies är små textfiler som kan sparas på din enhet när du besöker ett onlineutbud.

Spårning kan ske med olika typer av teknik. Vi behandlar information i huvudsak med pixelteknik och analys av loggfiler.

Kategorier

Vi gör skillnad på cookies som är nödvändiga för de tekniska funktionerna i vårt onlineutbud och sådana cookies och spårningsfunktioner som inte är nödvändiga för de tekniska funktionerna i vårt onlineutbud.

Normalt går det att använda vårt onlineutbud utan att tillåta de cookies som inte krävs för tekniska ändamål.

Cookies som krävs för tekniska ändamål

Med cookies som krävs för tekniska ändamål menar vi cookies som utgör en teknisk förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud. Till denna kategori hör bland annat cookies som sparar data som används för att säkerställa en felfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.

Dessa cookies raderas när du lämnar sidan.

Cookies som inte krävs för tekniska ändamål och spårningsfunktioner

Dessa cookies och spårningsfunktioner använder vi endast under förutsättning att du har gett ditt samtycke till det. Undantaget från detta är den cookie som sparar dina sekretessinställningar. Denna används med berättigat intresse som grund.

Vi delar in dessa cookies och spårningsfunktioner i två underkategorier:

Komfortcookies

Dessa cookies underlättar användningen för den som besöker vårt onlineutbud. Det kan till exempel vara frågan om cookies som sparar de språkinställningar du gör.

Marknadsföringscookies och spårningsfunktioner

– Allmänt

Genom att använda marknadsföringscookies och spårningsfunktioner kan vi och våra partners visa dig ett intressebaserat utbud som bygger på en analys av hur du använder webbplatsen:

– Statistik:

Med hjälp av ett statistikverktyg mäter vi bland annat hur ofta du öppnar en viss sida.

– Konverteringsspårning (”conversion tracking”):

Vår conversion tracking-partner placerar en cookie på din dator (”conversion cookie”), under förutsättning att du har kommit till vår webbplats via en annons hos den aktuella partnern. Denna cookie slutar normalt att vara aktuell efter 30 dagar. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien inte har hunnit gå ut kan vi och den aktuella conversion tracking-partnern se att en viss användare har klickat på annonsen och på så vis kommit vidare till vår sida. Detta kan också ske mellan olika enheter. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies är till för att sammanställa konverteringsstatistik och registrera hur många användare som har klickat på den aktuella annonsen och skickats vidare till en av våra sidor som har en konverteringsspårningstagg.

– Retargeting:

Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av annonscookies eller annonscookies från tredje part, så kallade webbeacons eller webbfyrar (små osynliga bilder som också kallas spårningstaggar eller pixeltaggar) eller motsvarande teknik. Dessa används för intressebaserad annonsering och styr hur ofta en viss användare ser en viss annons. Den aktuella leverantören är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter kopplade till verktyget. Leverantören av verktyget överför i vissa fall även information för ovanstående ändamål till tredje part. I detta sammanhang ber vi dig observera respektive leverantörs information om dataskydd.

Observera att det i samband med användningen av detta verktyg kan förekomma att dina uppgifter överförs till mottagare utanför EES där det inte finns någon adekvat dataskyddsnivå enligt dataskyddsförordningen (t.ex. USA). Mer information om detta hittar du i nedanstående beskrivning av respektive marknadsföringsverktyg.

Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funktion: analysera användarbeteende (öppnade sidor, antal besökare och besök, nedladdningar), generering av användarprofiler med pseudonym efter information från olika enheter med inloggade Google-användare (Cross-Device-Tracking), berikande av användaruppgifter med pseudonym med målgruppsspecifik information från Google, retargeting, UX-testing, conversion tracking och retargeting i samband med Google Ads

Namn: Google Tag Manager

Leverantör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Funktion: hantering av taggar för webbplatser via ett gränssnitt, integrering av programkoder på våra webbplatser

Namn: Google Ads Remarketing-Tag

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Google behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via pixeln ”Google Ads Remarketing-Tag” för att skapa kampanjrapporter, utföra konverteringsspårning, klickhändelser samt anpassade annonser utanför vår webbplats (retargeting) med till exempel webbadresser, hänvisningsadresser, koppling till oss genom särskilda remarketinglistor. Med hjälp av ovan nämnda information kan du dessutom koppla ditt Google-konto och lägga till dig på remarketinglistor. Google skickar inte dina personuppgifter till oss, utan endast anonymiserade kampanjrapporter om målgrupper och hur effektivt en annons har nått ut.

Du kan ställa in att du inte vill se intresseanpassat innehåll från Google. Det gör du antingen genom att gå in på annonsinställningar på Googles webbplats https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. eller avaktivera användning av cookies från tredje part via avaktiveringssidan hos Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp alternativt gå in på enhetsinställningarna och ändra inställningarna för identifiering av enhet. Instruktioner för hur du gör detta hittar du här: https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob.

Mer information hittar du på: https://policies.google.com/privacy

Namn: Facebook-Pixel

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Vi är tillsammans med Facebook ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för behandlingen av dina personuppgifter i vårt onlineutbud via Facebook-Pixel.

För att fastställa respektive företags ansvar för fullgörandet av skyldigheter enligt dataskyddsförordningen i samband med den gemensamma behandlingen, har vi ingått ett avtal med Facebook beträffande vårt gemensamma ansvar. Det huvudsakliga innehållet i detta avtal hittar du alltid via följande länk: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum Här regleras framförallt vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste beakta (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) och hur den registrerade kan hävda sina rättigheter gentemot Facebook.

Funktion: Facebook behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via Facebook-pixeln för att skapa kampanjrapporter, spåra konverteringar, klickhändelser och tillhandahålla anpassade annonser utanför våra webbplatser (retargeting) med hjälp av HTTP-rubriker (inklusive IP-adresser, enhets- och webbläsaregenskaper, webbadress, hänvisningsadresser, din person), pixelspecifika uppgifter (inklusive pixel-ID och Facebook-cookies), klickbeteende, valfria ytterligare värden (till exempel konverteringar, typer av sidor), formulärfältsnamn (som till exempel ”mejl”, ”adress” och ”antal” vid köp av en produkt eller tjänst)

Facebook skickar inte dina personuppgifter till oss, utan endast anonymiserade kampanjrapporter om webbplatsmålgrupper och hur effektivt en annons har nått ut.

Du kan välja att Facebook inte ska visa intresseanpassat innehåll genom att ändra dina annonsinställningar på Facebooks webbplats. Alternativt kan du avaktivera användningen av tredjepartscookies genom att gå in på Digital Advertising Alliances webbplats http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller webbplatsen http://www.youronli-nechoices.com. Mer information hittar du på: https://www.facebook.com/policy 

Namn: Instagram

Leverantör: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”).

Funktion: Social mediaplattform

En översikt över Plugin-program från Instagram och hur de ser ut hittar du här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges Information om hur Instagram behandlar dina personuppgifter hittar du här: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Namn: Pinterest

Leverantör: Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (”Pinterest”).

Funktion: Social mediaplattform

En översikt över Plugin-program från Pinterest och hur de ser ut hittar du här: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ Information om hur Pinterest behandlar dina personuppgifter hittar du här: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Hantering av cookies och spårningsfunktioner

I din webbläsare och/eller under våra sekretessinställningar kan du hantera inställningar för cookies och spårningsfunktioner:

Obs: De inställningar du gör gäller bara i den webbläsare där du gjorde inställningarna.

Stänga av alla cookies

Om du vill stänga av alla dina cookies går du till din webbläsares inställningar och avaktiverar cookies där. Tänk på att det kan göra att du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Hantera inställningar av spårningsfunktioner och cookies som inte krävs för tekniska ändamål

När du besöker våra webbplatser får du i ett cookie-layer frågan om du samtycker till att vi använder komfortcookies och marknadsföringscookies och spårningsfunktioner.

I våra sekretessinställningar kan du återkalla ditt samtycke så att det inte gäller fortsättningsvis eller omvänt ge ditt samtycke om du inte har gjort det från början.

Behandling med annonsidentifierare/annonserings-ID

För marknadsföringsändamål använder vi efter ditt samtycke den så kallade ”Advertising Identifier” (IDFA) för enheter med operativsystemet iOS och den så kallade Advertising ID för sådana med Android. Detta är ej permanenta identifieringsnummer för en viss terminalenhet, som ställs till förfogande av iOS eller Android. De data som samlas in den här vägen koppla inte samman med övrig enhetsrelaterad information. Vi använder identifieringsnumren för att ställa personanpassad marknadsföring till ditt förfogande och kunna utvärdera din användning av den. Om du under inställningar i din iOS-enhet gått in på ”Integritet” – ”Spårning” och avaktiverat ”Tillåt att appar begär att få spåra” eller på din Android gått in på ”Google-inställningar” – ”Annonser” och aktiverat ”Välj bort Personliga annonspreferenser” kan vi endast göra följande: Mäta hur du interagerar med banners genom att räkna antal visade banners utan klick (”frequency capping”), antal klick, fastställa unik användning (”unique user”) samt vidta säkerhetsåtgärder, åtgärder för att förhindra bedrägeri samt åtgärda fel. Du kan när som helst gå in i enhetsinställningarna och radera IDFA eller annonserings-ID: då skapas ett nytt ID-nummer som inte kopplas samman med de uppgifter som har samlats in tidigare. Du kommer eventuellt inte att kunna använda samtliga funktioner i vår app om du begränsar användningen av respektive identifieringsnummer.

Vimeo

Detta onlineutbud använder videoplattformen Vimeo, som tillhandahålls av Vimeo, LLC med huvudkontor på 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (”Vimeo”). Vimeo är en plattform för uppspelning av ljud- och bildfiler.

När du klickar på en sida i vårt utbud upprättar den inbäddade Vimeo-spelaren en anslutning till Vimeo för att kunna överföra och spela upp ljud- och bildfilen. Samtidigt överförs data till Vimeo i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för Vimeo behandling av dessa uppgifter.

Mer information om omfattningen och syftet med de insamlade uppgifterna, den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Vimeo, om dina rättigheter och vilka val du kan göra beträffande hantering av dina personuppgifter hittar du i Vimeos dataskyddsmeddelande på https://vimeo.com/privacy.

Prenumeration på nyhetsbrev Ångerrätt

Du kan prenumerera på nyhetsbrev om vårt onlineutbud. För detta använder vi så kallad dubbel anmälan (double opt-in) och vi skickar inte vårt nyhetsbrev via mejl eller som push-notis förrän du har klickat på en länk för att bekräfta att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet. Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att du inte vill ha nyhetsbrev kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen för nyhetsbrev via mejl sker genom en länk i nyhetsbrevet eller i administrationsinställningarna för respektive onlineutbud. Alternativt kontaktar du oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.

Communities

Vi erbjuder dig möjligheten att bli medlem i ett av våra Home Connect Plus-användarforum. Där kan du registrera dig, skapa en användarprofil och kommunicera med andra medlemmar. De uppgifter om dig som genereras där använder vi endast för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och servicesyften, baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke. Återkallelsen för användarforum sker via den länk som anges där. Alternativt kontaktar du oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.
Via en inmatningsskärm i respektive användarforum har du möjligheten att välja om enskilda uppgifter i din användarprofil skall publiceras för alla medlemmar i det aktuella användarforumet eller bara för dina kontakter i användarforumet eller om de skall förbli privata.
Samtliga ytterligare data, som du genererar i användarforum, t.ex. genom att lägga upp kommentarer eller bilder är däremot automatiskt offentliga och kopplas ihop med din användarprofil.

Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part, med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering

Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Under förutsättning att de lagstadgade kraven är uppfyllda kan du begära att vi kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Under förutsättning att de lagstadgade kraven är uppfyllda kan du begära att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få åtkomst till de uppgifter du har tillhandahållit och i de fall där det är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter, såvida dessa baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke

I den mån du har gett ett godkännande för bearbetningen av dina data så kan du när som helst återkalla denna med verkan för framtiden. Rättmätigheten att bearbeta dina data fram till återkallelsen påverkas inte av detta.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Gatuadress:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

Postadress:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

TYSKLAND

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

Mejl: poststelle@lfdi.bwl.de

Ändring av dataskyddsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vårt dataskyddsmeddelande. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vårt dataskyddsmeddelande.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, eller om du har andra ärenden gällande sekretess, använd följande länk:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarige:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mejl till: DPO@bosch.com

Uppdaterad: 2021-08-05

En app för alla smarta enheter

 • Funkar till många olika märken: över 40 tillverkare av produkter för smarta hem
 • Lätt att använda: intuitiv och praktisk
 • Automatiserade sekvenser: låt flera enheter samverka enligt enkla regler

Ladda ner gratis nu