Privacybeleid

Residential IoT Services GmbH (hierna: wij, we, ons of onze) is blij met uw bezoek aan onze internetpagina’s en mobiele toepassingen (samen ook: online-aanbod) en met uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten.

Residential IoT Services GmbH respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens zijn onze eerste zorg en hier houden wij ook rekening mee bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Residential IoT Services GmbH; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt:

Residential IoT Services GmbH

Borsigstr. 4

70469 Stuttgart

Duitsland

info@home-connect-plus.com

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mail, IP-adres)

Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Beschikbaarstelling van dit online-aanbod

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit in overeenstemming met privacyrechtelijke en concurrentierechtelijke voorschriften plaatsvindt.

Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen

Rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod.

Zelfpromotie, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming

Rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht.

Klantenenquêtes

Product- of klantenquêtes via e-mail en/of telefoon, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (rechtsgrondslag: toestemming).

Prijzenspellen

Uitvoering van prijzenspellen volgens de bijbehorende spelvoorwaarden (rechtsgrondslag: uitvoering van overeenkomst).

Kortingsacties

Uitvoering van kortingsacties volgens de bijbehorende actievoorwaarden (rechtsgrondslag: uitvoering van overeenkomst).

Nieuwsbrief

Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger via e-mail (rechtsgrondslag: toestemming).

Community

Onderhouden van een community voor aangemelde leden ten behoeve van klantondersteuning (rechtsgrondslag: uitvoering van overeenkomst).

Handhaving en verdediging van onze rechten

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten.

Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons gedurende 30 dagen bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden worden (zonder of zonder volledig IP-adres) onder voorwaarden van de paragraaf ‘Reclame en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, zonder klantenquêtes)’ ook voor analysedoeleinden gebruikt.

In de log-bestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
 • naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
 • datum, tijd en duur van het opvragen;
 • verzonden datavolume;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser;
 • http-statuscode (bijv. ‘aanvraag geslaagd’ of ‘opgevraagd bestand niet gevonden’).

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Details over de rechtsgronden en de ontvangers of de categorieën van ontvangers vindt u in de paragraaf Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

Dienstverleners (algemeen)

We belasten externe dienstverleners met taken zoals verkoop- en marketingservices, contractbeheer, programmering en datahosting. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

Doorgeven aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn in zogenaamde derde landen buiten de EER. Als dit het geval is, waarborgen wij voordat wij uw gegevens doorgeven, dat er bij de ontvanger sprake is van een passend beschermingsniveau of dat deze over uw toestemming voor doorgifte beschikt.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van een passend beschermingsniveau. Gebruik hiervoor de gegevens in de alinea Contact.

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het leveren van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

Prijzenspellen en kortingsacties

Wanneer u deelneemt aan een prijzenspel of kortingsactie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor mededeling van de prijs en voor reclame voor onze producten in de wettelijk toegestane omvang of voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven. Gedetailleerde informatie over de prijzenspellen of kortingsacties vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden.

Gebruik van cookies

In het kader van het beschikbaar stellen van ons online-aanbod kunnen cookies en tracking-mechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen.

Tracking is met gebruikmaking van verschillende technologieën mogelijk. Wij verwerken informatie vooral in het kader van de pixel-technologie of de logbestand-analyse.

Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die voor de technische functies van het online-aanbod absoluut noodzakelijk zijn en die cookies en tracking-mechanismen die voor de technische werking van het online-aanbod niet absoluut noodzakelijk zijn.

Het gebruik van het online-aanbod is gewoonlijk mogelijk zonder cookies die niet voor technische doeleinden dienen.

Technisch noodzakelijke cookies

Onder technisch noodzakelijke cookies verstaan wij cookies zonder welke het technisch beschikbaar stellen van het online-aanbod niet kan worden gewaarborgd. Hieronder vallen bijv. cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- resp. audiocontent te waarborgen.

Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek gewist.

Technisch niet noodzakelijke cookies en tracking-mechanismen

Deze cookies en tracking-mechanismen gebruiken wij alleen, wanneer u ons van tevoren hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop vormt de cookie die de actuele status van uw privacy-instelling opslaat (keuze-cookie). Deze wordt op grond van gerechtvaardigd belang gezet.

Wij verdelen deze cookies en tracking-mechanismen in twee subcategorieën:

Gemak-cookies

Deze cookies vereenvoudigen de bediening en maken zo comfortabeler surfen door ons online-aanbod mogelijk, zo kunnen bijv. in deze cookies uw taalinstellingen worden opgeslagen.

Marketing-cookies en tracking-mechanismen

– Algemeen

Het gebruik van marketing-cookies en tracking-mechanismen stelt ons en onze partners in staat u aanbiedingen op basis van uw interesse te laten zien die op een analyse van uw gebruiksgedrag zijn gebaseerd:

-Statistiek:

Door het gebruik van statistische tools meten wij bijv. het aantal door u opgevraagde pagina’s.

– Conversion-tracking:

Onze conversion-tracking-partners zetten een cookie op uw computer (‘conversion cookie’), als u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid gewoonlijk na 30 dagen. Als u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de betreffende conversion-tracking-partner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo is doorgestuurd naar onze pagina. Dit kan ook apparaatoverkoepelend plaatsvinden. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie is bedoeld voor het maken van conversie-statistieken en om het totale aantal bezoekers te registreren die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag.

– Retargeting:

Deze tools maken met behulp van advertentiecookies of advertentiecookies van derden, zogenoemde Web Beacons (onzichtbare grafieken die ook pixels of telpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën gebruiksprofielen aan. Deze dienen voor advertenties op basis van interesses evenals de regeling van de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties ziet. Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens in samenhang met de tools is de desbetreffende aanbieder. De aanbieders van de tools geven informatie voor de hierboven genoemde doeleinden evt. ook aan derden door. Neem in dit verband ook goed nota van de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Denk eraan dat bij het gebruik van de tools eventueel uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER waar geen passend gegevensbeschermingsniveau conform AVG aanwezig is (bijv. USA). Details hierover vindt u bij de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

Naam: Google Analytics

Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Functie: gebruikersgedrag analyseren (opgevraagde pagina’s, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), opstelling van pseudonieme gebruikersprofielen aan de hand van apparaatoverkoepelende informatie van aangemelde Google-gebruikers (cross-device-tracking), verzameling van pseudonieme gebruikersgegevens met door Google beschikbaar gestelde doelgroepspecifieke informatie, retargeting, UX-testing, conversion-tracking en retargeting in combinatie met Google Ads

Naam: Google Tag Manager

Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Functie: beheer van website-tags via een gebruikersinterface, opnemen van programmacodes op onze internetpagina’s

Naam: Google Ads Remarketing-tag

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Google verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de pixel ‘Google Ads Remarketing-tag’ voor de aanmaak van campagnerapporten, tracking van conversies, clickevents en doelgerichte reclame buiten onze webpagina’s (retargeting) aan de hand van bijvoorbeeld een URL, referrer-URL en aanwezigheid op door ons vastgestelde remarketinglijsten. Met behulp van de bovenstaande gegevens kunt u bovendien indien nodig aan uw Google-account toegewezen en op remarketinglijsten opgenomen worden. Wij krijgen van Google geen persoonsgegevens van u, maar uitsluitend geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en de prestaties van advertenties.

U kunt de ontvangst van gepersonaliseerde advertenties door Google weigeren door uw reclamevoorkeuren op de website van Google te wijzigen op https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te gaan of het gebruik van apparaat-ID’s via de apparaatinstellingen te beheren. Ga voor een handleiding naar https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob.

Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Naam: Facebook-pixel

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Samen met Facebook zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op ons online-aanbod via Facebook-pixel.

Om de bijbehorende verantwoordelijkheden voor het naleven van de verplichtingen in overeenstemming met de AVG inzake de gezamenlijke verwerking vast te leggen, hebben we met Facebook een overeenkomst over de gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten. De feitelijke inhoud van de overeenkomst kan via de volgende link op elk moment opgeroepen worden: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Hierin wordt met name vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe de betreffende personen hun rechten jegens Facebook kunnen doen gelden.

Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook-Pixel voor de aanmaak van campagnerapporten, tracking van conversies, clickevents en doelgerichte reclame buiten onze webpagina’s (retargeting) aan de hand van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer-URL, uw persoon), pixelspecifieke gegevens (waaronder pixel-ID en Facebook-cookie), clickgedrag, optionele waarden (bijv. conversies, paginatype), formulierveldnamen (zoals ‘E-mail’, ‘Adres’, ‘Aantal’ bij de aankoop van een product of dienst)

Wij krijgen van Facebook geen persoonsgegevens van u, maar uitsluitend geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de webpagina’s en de prestaties van advertenties.

U kunt de ontvangst van gepersonaliseerde advertenties van Facebook weigeren door uw reclamevoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de afmeldpagina van de Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN te gaan of door naar de website http://www.youronli-nechoices.com te gaan. Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/policy

Naam: Instagram

Aanbieder: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (‘Instagram’).

Functie: socialemediaplatform

Een overzicht van de plug-ins van Instagram en hoe deze eruit zien vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informatie over de gegevensbescherming bij Instagram vindt u hier: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Naam: Pinterest

Aanbieder: Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA (‘Pinterest’).

Functie: socialemediaplatform

Een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hoe deze eruit zien vindt u hier: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; informatie over de gegevensbescherming bij Pinterest vindt u hier: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Beheer van cookies en tracking-mechanismen

In de browser en/of in onze privacy-instellingen kunt u uw cookie- en tracking-mechanisme-instellingen beheren:

Aanwijzing: De door u verrichte instellingen hebben telkens alleen betrekking op de gebruikte browser.

Alle cookies uitschakelen

Wanneer u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer het zetten van cookies. Denk eraan dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden belemmerd.

Beheer van uw instellingen m.b.t. technisch niet noodzakelijke cookies en tracking-mechanismen

Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, wordt u in een cookie-layer gevraagd of u ons voor het gebruik van Gemak-cookies en Marketing-cookies resp. tracking-mechanismen uw desbetreffende toestemming geeft.

In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken of ons uw toestemming ook op een later tijdstip geven.

Verwerking van de Advertising Identifier/advertentie-ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij in het geval van uw toestemming voor apparaten met het iOS-besturingssysteem de zogenoemde ‘Advertising Identifier’ (IDFA) en voor apparaten met Android de zogenoemde advertentie-ID. Dit zijn niet permanente identificatienummers voor een bepaald eindapparaat die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. De gegevens die via deze nummers worden verzameld, worden niet verbonden met andere apparaatgerelateerde informatie. De identificatienummers gebruiken wij om gepersonaliseerde reclame voor u beschikbaar te stellen en uw gebruik te kunnen analyseren. Als u in de iOS-instellingen onder ‘Privacy’ – ‘Reclame’ de optie ‘Beperk reclametracking’ activeert resp. bij Android onder ‘Instellingen’ – ‘Google’ – ‘Advertenties’ de optie ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ selecteert, kunnen wij alleen nog de volgende acties ondernemen: meting van uw interactie met banners door tellen van het aantal weergaven van een banner zonder dat daarop wordt geklikt (‘frequency capping’), click rate, vaststelling van uniek gebruik (‘unique user’) en beveiligingsmaatregelen, fraudebestrijding en probleemoplossing. U kunt in de apparaatinstellingen op elk moment de IDFA of de advertentie-ID verwijderen (‘Advertentie-ID resetten’); er wordt dan een nieuw identificatienummer aangemaakt, dat niet wordt gekoppeld aan de eerder verzamelde gegevens. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van onze app kunt gebruiken, wanneer u het gebruik van het betreffende identificatienummer beperkt.

Vimeo

Dit online-aanbod maakt gebruik van het videoplatform Vimeo, dat door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011 (‘Vimeo’) geëxploiteerd wordt. Vimeo is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een dergelijke pagina van ons aanbod opvraagt, brengt de ingesloten Vimeo-speler een verbinding met Vimeo tot stand, zodat het video- of audiobestand kan worden overgebracht en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens naar Vimeo als verwerkingsverantwoordelijke overgebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door Vimeo.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verwerking en het gebruik door Vimeo, over uw rechten en de door u te kiezen privacyopties vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

U kunt in het kader van ons online-aanbod een abonnement nemen op de nieuwsbrief. Wij maken hiertoe gebruik van het zogenoemde Double Opt-In-methode, waarbij we u pas een nieuwsbrief via e-mail of pushbericht sturen, nadat u de activering van de nieuwsbrief-dienst door het aanklikken van een link in een van ons ontvangen bericht uitdrukkelijk hebt bevestigd. Mocht u er later voor kiezen om geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, dan kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. Het herroepen gebeurt voor nieuwsbrieven per e-mail via de in de nieuwsbrief opgenomen link, eventueel in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. Of neem contact met ons op via de gegevens in de paragraaf Contact.

Community’s

Wij bieden u de mogelijkheid om lid te worden van onze Home Connect Plus Community. Daar kunt u zich registreren, een gebruikersprofiel aanmaken en met andere leden communiceren. Uw daar gegenereerde gegevens gebruiken wij uitsluitend in het kader van de daar door u verstrekte verklaring van toestemming voor de betreffende marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt deze toestemming in de toekomst op elk moment intrekken. De herroeping gebeurt voor community’s via de daar aangegeven link. Of neem contact met ons op via de gegevens in de paragraaf Contact.
Via een invoerscherm in de betreffende community kunt u kiezen of afzonderlijke gegevens van uw gebruikersprofiel voor alle leden van de community of alleen voor uw ‘community-vrienden’ zichtbaar mogen zijn of privé moeten blijven.
Alle andere gegevens die u in de community’s genereert, bijv. door commentaren of foto’s te maken, zijn daarentegen automatisch publiek toegankelijk en worden met uw gebruikersprofiel verbonden.

External links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina’s van derden, aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf  Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Recht op informatie en inzage

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren. Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, kunt u verlangen dat wij uw gegevens vervolledigen of wissen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Overdraagbaarheid van gegevens

Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, kunt u verlangen dat wij u gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toezenden resp. – voor zover technisch mogelijk – dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’

Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken, voor zover dit op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ berust. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Toestemming intrekken

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze op elk moment met werking voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van herroeping blijft hierdoor onverminderd van kracht. 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Bezoekadres:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

Postadres:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

DUITSLAND

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

E-mail: DPO@bosch.com

 

Stand: 05.08.2021

Eén app voor alle slimme apparaten

 • Fabrikantoverkoepelend: Meer dan 40 smart home-merken
 • Eenvoudig te bedienen: Intuïtief en gemakkelijk
 • Automatiseringen: Verbind apparaten met eenvoudige regels

Nu kosteloos downloaden